Vindico Security

Vindico Security AB (publ) består av moderbolaget och dotterbolagen Uni Safe Försäljnings AB, Key Innovations AB och SPC service AB. Koncernen utvecklar, marknadsför och säljer säkerhetsprodukter och system framför allt till detaljhandeln, offentlig förvaltning och skolor. Försäljning sker genom direktförsäljning, via återförsäljare och genom företagets webshop, www.safegruppen.se. Produkter är bl.a. datorvagnar (skolvagnar), laddskåp för datorer, säkerhetsskåp, nyckelskåp, arkivskåp, alkomätare, bråklarm, varularm, övervakningskameror, kontanthanteringsprodukter, bland annat CashDro (www.cashdro.se) och andra fysiska säkerhetsprodukter.

Bolaget är listat på AktieTorget. För att komma till Aktie Torget och bolagets sida klicka här.

Denna hemsida hanterar framför allt IR (Investor Relations) för Vindico Security AB (publ) (556405-9367). Klicka på bilderna nedan för att komma till koncernens hemsidor för att läsa mer om våra produkter och erbjudanden.

Din kompletta leverantör av fysisk datorsäkerhet

Fysiska säkerhetsprodukter för butiker, skolor och företag 

Innovativa elektronikprodukter för ökad säkerhet

Rånskydd och kontanthantering

Vindico Security AB (publ) consists of the parent company and subsidiaries Uni Safe Försäljnings AB. and Key Innovation AB. The group develops, markets and sells security products and systems specifically for the retail trade, public administration and education. Products are marketed through direct selling, resellers and the company’s webshop, www.safegruppen.se. Products include: computer carts, charging cabinet for computers, security lockers, key cabinets, filing cabinets, alcolocks,  EAC, surveillance cameras, cash management products and other physical security products.

The company is listed on AktieTorget. This website handles particularly IR (Investor Relations) for Vindico Security AB (publ) (556405-9367). Click on the images below to go to the Group’s Web pages to read more about our products and promotions.

Nyheter

2014-04-10

Kallelse till årsstämma den 8 maj 2014 kl 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 2 maj 2014 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 2 maj 2014 kl. 12:00. Anmälan skall ske per e-post till info@vindico.se eller skriftligen till bolaget under adress: Vindico Security AB (publ), Bergfotsgatan 3A, 431 35 Mölndal.

2014-04-09

Fondemissionen som offentliggjordes i pressmeddelanden den 13 mars samt 14 mars ej genomförd på grund av formaliafel.
Den fondemission som offentliggjordes genom bokslutskommunikén efter den extra bolagsstämman den 11 mars 2014 kommer ej att genomföras på grund av ett tolkningsfel av de bestämmelser som gäller vid fondemission. Som en konsekvens av detta gäller ej heller det flaggningsmeddelande som publicerades den 14 mars 2014.

Nyhetsarkivet


Pressreleaser

2014-04-10

Kallelse till årsstämma den 8 maj 2014 kl 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 2 maj 2014 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 2 maj 2014 kl. 12:00. Anmälan skall ske per e-post till info@vindico.se eller skriftligen till bolaget under adress: Vindico Security AB (publ), Bergfotsgatan 3A, 431 35 Mölndal.

2014-04-09

Fondemissionen som offentliggjordes i pressmeddelanden den 13 mars samt 14 mars ej genomförd på grund av formaliafel.
Den fondemission som offentliggjordes genom bokslutskommunikén efter den extra bolagsstämman den 11 mars 2014 kommer ej att genomföras på grund av ett tolkningsfel av de bestämmelser som gäller vid fondemission. Som en konsekvens av detta gäller ej heller det flaggningsmeddelande som publicerades den 14 mars 2014.

Pressarkivet


Rapporter

2014-02-25

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Vindico Security AB (publ) 556405-9367
Aktieägarna i Vindico Security AB (publ) kallas härmed till Extra Bolagsstämma den 11 mars 2014 kl 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.

Rapportarkivet